အစဥ္လိုုက္

access_time ေနာက္ဆံုုးတင္ျခင္း

သင္၏တည္ေနရာ

ပစၥည္း အေျခအေန

ေစ်းနွူန္း (က်ပ္)Clear

တိုုင္း / ျပည္နယ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ မွ သင္၏ခရိုုင္ ကိုုေရြးပါ မွ သင္၏ျမိဳ့ ကိုုေရြးပါ

close done
 • ျမန္မာျပည္ ေနရာအားလံုုးအတြက္
 • ရန္ကုန္
 • မႏၱေလး
 • ရွမ္းျပည္နယ္
 • စစ္ကိုင္း
 • မြန္ျပည္နယ္
 • ပဲခူး
 • တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
 • မေကြး
 • ကခ်င္
 • ဧရာ၀တီ
 • ေနျပည္ေတာ္
 • ကရင္ျပည္နယ္
 • ကယားျပည္နယ္
 • ရခိုင္ျပည္နယ္
 • ခ်င္းျပည္နယ္
 • Back to city list
 • Show all in

သင္၏ ရလာဒ္

Confirmation

close
Please Confirm the condition!
Cancel Yes
close

သိုု့

သင္၏ အသံုးျပဳမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အေကာင့္နာမည္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စကားစုကို ေရြးခ်ယ္ကာ စတင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါသည္။

အကူအညီလိုပါက ဖုန္း +95 9 9611 33322,+95 9 9611 33344 သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ hello@barlolo.com ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

close

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close

Welcome to BarLoLo! We are happy to help you with anything,just give us a call or send us an email.

Talk to you soon!

phone +95 9 9611 33322, +95 9 9611 33344 mail hello@barlolo.com
phone

အကူအညီေပးရာ ေနရာ

close
+95 9 9611 33322 | +95 9 9611 33344
user
စာကိုု ခ်န္ထားခဲ့ပါ။ အျမန္ဆံုုး ျပန္လည္ဆက္ သြယ္ေပး ပါ့မည္။