သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

4200.00KS

  • Seller:  Creation Life ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 4 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Material - ခ်ည္ဂ်င္းသား

Size - 36 to 40 (တစ္တြဲ တေရာင္ Size စံု ၆ရံပါ)

Colour - နက္ျပာ ၊ အမဲ (လက္ကၠား 4200)

Made in Myanmar

မွာယူထားေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ၀န္ေဆာင္မွူလည္းရွိပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Women Shoe (Ct-423)Whole sale only
4200.00KS
Women Shoe (Ct-423)Whole sale only
4200.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း