သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

3500.00KS

  • Seller:  VipTekMyanmar Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), မဂၤလာေတာင္ညြန္႔...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Key Features :

- High Quality & Performance
- Reliable
- Fair Price

မွာယူေသာ ပစၥည္းမ်ားကို Delivery ျဖင့္ ပို ့ေဆာင္ေပးပါတယ္ရွင့္

  • တိုုင္ၾကားရန္
Vip Tek Cable X32 Micro
3500.00KS
Vip Tek Cable X32 Micro
3500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း