သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

17850.00KS

1
  • Seller:  Care For You Cosmetic Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), လွိုင္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Lightening Treatment...

- Help normalize skin coloration and lighten Skin tone.
- Help correct skin dark spots.
- Hydrating and moisturizing the skin.
- Brighten and smoothen the complexion.

USAGE; After cleansing and drying,apply the product gently on face,especially on dark skin area.Smoothen it evenly.Morning and night.

Delivery ၀န္ေဆာင္မူလည္းရွိပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Beauty Cottage Lightening serum (KSE01) 10ml
17850.00KS
Beauty Cottage Lightening serum (KSE01) 10ml
17850.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း