သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

6500.00KS

  • Seller:  Rebel Myanmar Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 4 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), ၾကည့္ျမင္တိုင္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

. Colour As Photo

. Size - (9 လက္မ အက်ယ္၊ 11 လက္မအျမင့္)

. Material - ခ်ည္သား

. မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလည္းရွိပါတယ္ရွင္႔

  • တိုုင္ၾကားရန္
Rebel Shoulder Bag Code - SB011
6500.00KS
Rebel Shoulder Bag Code - SB011
6500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း