သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

8000.00KS

  • Seller:  Inspired By Poe Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 2 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), သဃၤန္းကၽြန္း...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Item - Off shoulder
Color - Black, white & nude color
Fabric - Chifoon
Price - 8000 ks
Waiting time - 10 days

S - ရင္ ၃၂/၃၃
M - ရင္ ၃၄/၃၅
L - ရင္ ၃၆/၃၇

. မွာယူထားေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ၀န္ေဆာင္မွူလည္းရွိပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Inspired By Poe Off shoulder
8000.00KS
Inspired By Poe Off shoulder
8000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း