သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

14800.00KS

  • Seller:  Whatever You Want ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 3 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), တာေမြ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Material - Leather

Size - အလ်ား 9 လက္မ x အနံ 6 လက္မ

Colour - Gray , Pink , Black

Made In Taiwan

မွာယူထားတဲ႔ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလည္း ရွိပါတယ္ရွင္႔

  • တိုုင္ၾကားရန္
Women Sling Bag (Code-WB3013)
14800.00KS
Women Sling Bag (Code-WB3013)
14800.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း