သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

19500.00KS

  • Seller:  Fashion La Princess ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), ရန္ကင္း...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Material - PC Leather

Size - 21x5x15cm ( အလ်ားxအနံx အျမင့္)

Price : Wholesales - 17500ks
Retail : 19,500 ks (3လံုးႏွင့္ အထက္ယူေပးရပါမည္။Prepaid ေပးေခ်ေပးရပါမည္။)

Colour - 6color : black, red, grey, light blue, brown, pink

Made in Vietnam

မွာယူလိုပါက Delivery Service လဲရွိပါတယ္

  • တိုုင္ၾကားရန္
Women Sling Bag (Code FLA-057)
19500.00KS
Women Sling Bag (Code FLA-057)
19500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း