သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

9950.00KS

  • Seller:  Care For You Cosmetic Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), လွိုင္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Oily Acne Treatment...

- Specially formulated for oily, blemish skin.
- Effectively remove skin excess sebum and other impurities.
- Clear skin pores and refresh skin.
- Specially combined plant extracts help purify skin blemishes.

USAGE: Wet face , mix the cleanser with water to produce rich foam to clean face, rinse off thoroughty with water.

. Delivery ၀န္ေဆာင္မႈလည္းရွိပါတယ္ရွင့္

  • တိုုင္ၾကားရန္
Beauty Cottage Purifying Treatment Cleanser (KCL01) 75ml
9950.00KS
Beauty Cottage Purifying Treatment Cleanser (KCL01) 75ml
9950.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း