သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

16850.00KS

  • Seller:  Care For You Cosmetic Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), လွိုင္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

- Specially formulated for blemish control.
- Effectively reduce the excess skin sebum.
- Clear and refine skin pores.
- Help control and clear skin blemishes and breakouts.

USAGE : Apply the product evenly onto cleaned face, leave for 30 minutes, wash off thoroughly with water or leave it overnight.

. Delivery ၀န္ေဆာင္မႈလည္းရွိပါတယ္ရွင့္

  • တိုုင္ၾကားရန္
Beauty Cottage Purifying Treatment Cream Mask (KMKC01) 15gm
16850.00KS
Beauty Cottage Purifying Treatment Cream Mask (KMKC01) 15gm
16850.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း