သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

3400.00KS

  • Seller:  RODINA ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), သာေကတ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Material - ယုိးဒယား အသား(100% Cotton)

Colour - ေၾကးဥစိမ္း ၊ အနီ ၊ အျပာရင့္ ၊ လိေမၼာ္ ၊ ပန္းေရာင္ ၊ နက္ျပာ ၊
အ၀ါ ၊ စစ္စိမ္း ၊ အျဖဴ ၊ ခရမ္းရင့္ ၊ အစိမ္းရင့္ ၊ မီးခုိးႏု ၊ အနက္ ၊
အျပာႏု ၊ အစိမ္းႏု ၊ ခရမ္းႏု ၊ မီးခုိးရင့္ ၊ ၾကက္ေသြး ၊ ပုဇြန္ဆီ ၊
ပန္းဆီေရာင္ ၊ ခဲပုပ္

Size - L (10ထည္အထက္ S - 3400 Ks) (30အထက္ L - 3300 Ks)
- အနည္းဆုံ ၅ ထည္ ယူရမည္ ( Size စုံ ယူပါက Size လုိက္ေစ်းကြဲမည္ )


Made in Thailand

မွာယူပါက Delivery Service လည္းရွိပါတယ္

  • တိုုင္ၾကားရန္
လည္၀ုိက္ T. shirt (L) (Whole Sale Only )
3400.00KS
လည္၀ုိက္ T. shirt (L) (Whole Sale Only )
3400.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း