သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

5500.00KS

  • Seller:  Moe Thu Fashion ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 4 months ago...
  • တည္ေနရာ မႏၱေလး, မႏၲေလးခရိုင္, ခ်မ္းျမသာစည္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Colour - မိုးျပာ ၊ ခဲ ၊ ပန္း ၊ ပန္းစီ ၊ အညိဳ

Material - ယုန္ေမႊးသား

Made in China

မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ၀န္ေဆာင္မူလည္ရွိပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Women Sling Bag (MT074)
5500.00KS
Women Sling Bag (MT074)
5500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း