သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

59600.00KS

  • Seller:  Care For You Cosmetic Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), လွိုင္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

1. KCL01 - Purifying Treatment Cleaser(75ml)
2. KTN02A - Toner Purifying & Balancing(75ml)
3. KPG01 - Purifying Gel(10ml)
4. KMKC01 - Purifying Treatment Cream Mask(15gm)

. Delivery ၀န္ေဆာင္မႈလည္းရွိပါတယ္ရွင့္

  • တိုုင္ၾကားရန္
Beauty Cottage Oily Acne Treatment Set
59600.00KS
Beauty Cottage Oily Acne Treatment Set
59600.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း