သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

5500.00KS

  • Seller:  Kyi Mar Online Shop ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ မႏၱေလး, မႏၲေလးခရိုင္, ခ်မ္းေအးသာဇံ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Size - Free Size

Colour - အနီ ၊ နက္ျပာ ၊ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ ၊ ခဲျဖဴ ၊ အနက္ ၊ ငပိေရာင္

Material - ဂြမ္းသား

Made in China

မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ delivery Service လည္း႐ွိပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
FILA Hoodie
5500.00KS
FILA Hoodie
5500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း