သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

6500.00KS

1
  • Seller:  Miss Nadi online shopping ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 month ago...
  • တည္ေနရာ မႏၱေလး, မႏၲေလးခရိုင္, မဟာေအာင္ေျမ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Size - S to L

Colour - အနက္

Material - တီရွပ္သား

Made in Thailand

မွာယူထား​ေသာပစၥည္​းမ်ားကို ပို႔​ေဆာင္​​ေပး​ေသာ ဝန္​​ေဆာင္​မႈ့လည္​း႐ွိပါသည္​။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Men T Shirt (MN070)
6500.00KS
Men T Shirt (MN070)
6500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း