သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

17850.00KS

  • Seller:  Care For You Cosmetic Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), လွိုင္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Lightening Treatment...

- Help calm down skin uncomfortable conditions.
- Smoothen,Soften and brighten the skin.
- Moisturize and protect the skin.

USAGE;Apply onto cleansed face.Morning and Night.

Delivery ၀န္ေဆာင္မူလည္းရွိပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Beauty Cottage Calming fluid (KCF01) 10ml
17850.00KS
Beauty Cottage Calming fluid (KCF01) 10ml
17850.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း