သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

31000.00KS

  • Seller:  OH Bag And Gift ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), ဒဂုံ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

. Colour - Colour As Photo
. Size - အလ်ား - ၁၃လက္မ / အနံ - ၇လက္မ
. Made In Thailand

. Delivery ၀န္ေဆာင္မႈလည္းရွိပါတယ္ရွင့္

  • တိုုင္ၾကားရန္
KHAI-SAENG (Code - CL-9027)
31000.00KS
KHAI-SAENG (Code - CL-9027)
31000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း