သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

3.992LKS

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Size - 2ကိုက္

Colour - လိေမၼာ္စိမ္းေဖာက္

Material - ပိုးအစစ္

Made in Myanmar

မွာယူထား​ေသာ ပစၥည္​းမ်ားအတြက္​ delivery service
မ်ားလည္​း ႐ွိပါသည္​။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Jade Star ပိုးစစ္လြန္းရာေက်ာ္ခ်ိတ္ထမိန္(Code-JS009)
3.992LKS
Jade Star ပိုးစစ္လြန္းရာေက်ာ္ခ်ိတ္ထမိန္(Code-JS009)
3.992LKS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း