သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

7000.00KS

  • Seller:  The Choice Online Shop ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), တာေမြ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Colour - 2 colour (အျဖဴ ၊ စစ္စိမ္း)

Size - S , M

Material - ယုိးဒယား အသား(100% Cotton)

Made in Thailand

မွာယူပါက Delivery Service လည္းရွိပါတယ္

  • တိုုင္ၾကားရန္
Men T Shirt (Code - CO022)
7000.00KS
Men T Shirt (Code - CO022)
7000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း