သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

30000.00KS

3
  • Seller:  BestChoiceMyanmar Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), တာေမြ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

- ရုိးရုိး

- မိုးရာသီေရာက္ၿပီ၊ဆိုရင္အ၀တ္အစိုေတြ၊လွန္းရတာမေၿခာက္လို႕၊စိ
တ္ညစ္မေနပါနွင့္၊စက္နွင့္ပဲေလွ်ာ္ေလွ်ာ္၊လက့္နွင့္ပဲေလွ်ာ္ေလွ်ာ္၊အ
ခ်ိန္မကုန္ လူမပင္ပန္းပဲ၊အ၀တ္စိုေတြကို(၃၀မိနစ္)တြင္းအၿမန္ေၿခာ
က္ေစနိုင္တဲ့ အ၀တ္အေၿခာက္ခံဘီဒိုရပါၿပီ။
- တစ္ႀကိမ္ကိုအ၀တ္အထည္(၂၀)ေလာက္ထိအေျခာက္ခံႏိုင္ၿပီး၊အၿ
မင့္လက္မ(၆၀)၊အက်ယ္လက္မ(၃၀)ဘီဒီုၾကီးဆိုဒ္ၿဖစ္လို႕၊အ၀တ္
လွန္းစရာေနရာအတြက္၊အခက္အခဲရွိသူေတြအတြက္ပါအဆင္ေၿပ
နိုင္လို႕၊၀ယ္ယူထားသင့္တဲ့ပစၥည္းေလးပါ၊(AC)လွ်ပ္စစ္မီးပလပ္ေလး
တပ္ၿပီးသံုးရံုပါပဲ။

Delivery ၀န္ေဆာင္မူလည္းရွိပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Electronic Cloths Dryer(အဝတ္အေျခာက္ခံစက္ ဆိုဒ္ႀကီး)
30000.00KS
Electronic Cloths Dryer(အဝတ္အေျခာက္ခံစက္ ဆိုဒ္ႀကီး)
30000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း