သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

10500.00KS

1
  • Seller:  Black And White Shoes Shop ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), တာေမြ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Size - 36 to 40

Colour - 2 colour (အျဖဴနက္ ၊ အျဖဴပန္း)

Material - လည္သာ

Made In China

မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ပုိ႕ေပးတဲ့ ၀န္ေဆာင္အမူေလးရွိပါတယ္

  • တိုုင္ၾကားရန္
Women Shoe (Code - 5501)
10500.00KS
Women Shoe (Code - 5501)
10500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း