သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

3.992LKS

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Size - 2 ကိုက္

Colour - ခဲျပာ

Material - ပိုးအစစ္

Made in Myanmar

မွာယူထားေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္Delivery Serviceလည္း႐ွိပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Jade Star ပိုးစစ္လြန္းရာေက်ာ္ခ်ိတ္ထမိန္(Code-JS008)
3.992LKS
Jade Star ပိုးစစ္လြန္းရာေက်ာ္ခ်ိတ္ထမိန္(Code-JS008)
3.992LKS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း