သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

6500.00KS

2
  • Seller:  Hsu Fashion Valley ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ မႏၱေလး, မႏၲေလးခရိုင္, ခ်မ္းေအးသာဇံ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Size - Free Size

Colour - ကာလာဒီဇိုင္းစံု

Material - သကၠလပ္သား

Made in China

မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ delivery Service လည္း႐ွိပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
New Design ဂ်ာကင္
6500.00KS
New Design ဂ်ာကင္
6500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း