သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

12500.00KS

5
  • Seller:  BestChoiceMyanmar Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), တာေမြ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

. စြယ္စံုသံုး၀က္အူလွည့္
- မိမိတို႔အိမ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္ငန္းမွာအသံုးျပဳတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ခက္ခက္ခဲ
ခဲလက္ႏွင့္လွည့္လို႔မရတဲ့ေနရာေတြက္ု၊လြယ္လြယ္ကူအဆင္ေျပေျ
ပအသံုးျပဳလို႔ရတဲ့၊စြယ္စံုသံုး၀က္အူလွည့္ေလးပါ။
- လက္၀င္လို႔မလြယ္သည့္အခ်ိဳးအေကြ႕ေထာင့္မ်ား၊ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာ
င္ၾကားေနရာမ်ား၊လက္လွမ္းမမွီႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို၊ လြယ္လြယ္
ကူကူအသံုးျပဳလို႔ရတဲ့၀က္အူလွည့္ပါ။ေမာ္တာႏွင့္အသံုးျပဳရ
တဲ့(hand drill)မ်ားႏွင့္လည္းတပ္ဆင္အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။
ဝယ္ယူထားတဲ့ ပစၥည္းကို အိမ္တိုင္ရာအေရာက္ ပို့ေပးတဲ့ ဝန္ေ
ဆာင္မွုလည္း ရိွပါတယ္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Snake Bit Screw Driver
12500.00KS
Snake Bit Screw Driver
12500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း