သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

16850.00KS

  • Seller:  Care For You Cosmetic Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), လွိုင္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

. Oily Acne Treatment...

- Specially formulated for oily, blemish skin.
- Help control the excess skin oil.
- Refine skin pores, and help reduce skin blemishes and breakouts.

USAGE: After face cleansing, apply Toner onto face, pat gently and evenly.Or use as a mask lotion to enhance the performance
of the mask.

. Delivery ၀န္ေဆာင္မႈလည္းရွိပါတယ္ရွင့္

  • တိုုင္ၾကားရန္
Beauty Cottage Toner Purifying & Balancing (KTN02A) 75ml
16850.00KS
Beauty Cottage Toner Purifying & Balancing (KTN02A) 75ml
16850.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း