သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

14000.00KS

  • Seller:  Jasmine Phyu Fashion ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 6 days ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), လွိုင္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Material - ေရခဲသား

Size - free size (130 lb အထိ၀တ္လို ့ရပါသည္)

Colour - 3colour (အနက္၊ အညဳိ ၊ ဆင္စြယ္)

Made in BKK

မွာယူလိုပါက Delivery Service လဲရွိပါတယ္

  • တိုုင္ၾကားရန္
စေပါ့ ဂါ၀န္ (Code - JPO041)
14000.00KS
စေပါ့ ဂါ၀န္ (Code - JPO041)
14000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း