သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

9000.00KS

  • Seller:  Jasmine Phyu Fashion ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), လွိုင္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Material - ခ်ည္သား

Size - free size (130 lb အထိ၀တ္လို ့ရပါသည္) (ရင္ - 53 cm , အရွည္
- 66 cm , ပုခုံး - 40 cm )

Colour - 8 colour (အညဳိေဖ်ာ့ ၊ အနက္ ၊ မိတ္ကပ္ ၊ ဆင္စြယ္ ၊ ခဲျပာ
၊ နက္ျပာ ၊ ပန္းေရာင္ ၊ မွ်င္ငပိ )

Made in BKK

မွာယူလိုပါက Delivery Service လဲရွိပါတယ္

  • တိုုင္ၾကားရန္
ပုိးစပန့္ရွပ္ (Code -JPO38)
9000.00KS
ပုိးစပန့္ရွပ္ (Code -JPO38)
9000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း