သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

7000.00KS

  • Seller:  PanDora ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 4 months ago...
  • တည္ေနရာ မႏၱေလး, မႏၲေလးခရိုင္, မဟာေအာင္ေျမ...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

One colour

  • တိုုင္ၾကားရန္
ကာတြန္​းပံု ​ေလး​ေထာင္​့အိတ္​
7000.00KS
ကာတြန္​းပံု ​ေလး​ေထာင္​့အိတ္​
7000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း