သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

28000.00KS

  • Seller:  OTTO Thailand ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 4 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), ေက်ာက္တံတား...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Property

- A blender and mill options.

- The bowl and the mill is made of high quality plastic.

- Blades are made of stainless steel is not very good.

- Balls made of silicon rubber

- With motor protection circuit Burns (Circuit Breaker).

- The system will not work Product Safety locks. If the mixing bowl is not

In the correct position

- The design of the new safety switch. Protection Function

Unwittingly from the press.

- With a spatula for the mixture.

- 1 liter capacity

Specifications

- Power: 350 watts, 220 volts, 50 Hz.

Made in Thailand

မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးသည္႔၀န္ေဆာင္မႈလည္းရွိပါသည္

  • တိုုင္ၾကားရန္
Juice Blender (BE-120)
28000.00KS
Juice Blender (BE-120)
28000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း