သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

7000.00KS

  • Seller:  J Online Mart ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), မဂၤလာေတာင္ညြန္႔...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Material - ေကာ္သား

Size - အလ်ား - 7 cm , အနံ 16 cm

Colour - ခဲေရာင္

Made in China

မွာယူပါက Delivery Service လည္းရွိပါတယ္

  • တိုုင္ၾကားရန္
STEREO ALARMCLOCK (SS 19077)
7000.00KS
STEREO ALARMCLOCK (SS 19077)
7000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း