သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

13500.00KS

2
  • Seller:  Jasmine Phyu Fashion ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), လွိုင္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Material - လီနင္သား

Size - free size (120 lb အထိ၀တ္လို ့ရပါသည္)

Colour - 5 colour (အ၀ါ ၊ အနက္ ၊ နီညဳိ ၊ ပန္းေရာင္ ၊ နက္ျပာ)

Made in BKK

မွာယူလိုပါက Delivery Service လဲရွိပါတယ္

  • တိုုင္ၾကားရန္
ႏွစ္ေရာင္စပ္ ဂါ၀န္ (Code-JP036)
13500.00KS
ႏွစ္ေရာင္စပ္ ဂါ၀န္ (Code-JP036)
13500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း