သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

15000.00KS

  • Seller:  KiWi Footwear Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 4 months ago...
  • တည္ေနရာ မႏၱေလး, မႏၲေလးခရိုင္, ခ်မ္းျမသာစည္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Size - 36 to 40

Colour - အနက္ ၊ နီညိဳ ၊ အုတ္က်ိဳး ၊ စစ္စိမ္း

Material - PU ( men made leather)

Made in Thailand

မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပို ့ေဆာင္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မွုလည္း ရွိပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Women Slipper (BU-515)
15000.00KS
Women Slipper (BU-515)
15000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း