သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

31500.00KS

1
  • Seller:  Care For You Cosmetic Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 9 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), လွိုင္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

. ညစ္ညမ္းမြဲေၿခာက္ေနေသာအသားေရကိုၿပန္လည္စိုေၿပလာေစၿခင္း
. ေရဓါတ္ၿပန္လည္ၿဖည္႕စြမ္းေပးၿခင္း
. အသားေရကိုေခ်ာေမြ႕ညီညာလာေစၿခင္း
. သားေရနူးညံ႕ျပီးတင္းတင္ရင္းရင္းၿဖစ္ေစၿခင္း

Delivery Service လဲရွိပါသည္။

  • တိုုင္ၾကားရန္
FDF Refreshing Toner (150ml)
31500.00KS
FDF Refreshing Toner (150ml)
31500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း