သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

23000.00KS

  • Seller:  Fashion La Princess ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), ရန္ကင္း...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Material - PC Leather

Size - 23x4x9cm ( အလ်ားxအနံx အျမင့္)

Price : Wholesales - 21,000 ks
Retail : 23,000 ks (3လံုးႏွင့္ အထက္ယူေပးရပါမည္။Prepaid ေပးေခ်ေပးရပါမည္။)

Colour - As shown

ဘူးခြံမပါရွိပါ။

Made in Vietnam

မွာယူလိုပါက Delivery Service လဲရွိပါတယ္

  • တိုုင္ၾကားရန္
Women Wallets (Code FLA-061)
23000.00KS
Women Wallets (Code FLA-061)
23000.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း