သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

15500.00KS

  • Seller:  RELOAD Men Wear ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 5 months ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း), မဂၤလာေတာင္ညြန္႔...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

Material - ဖလန္ထည္သား

Colour - အနီ

Size - L , XL , XXl

Made in China

မွာယူထား​ေသာပစၥည္​းမ်ားအတြက္​ delivery serviceလည္​း႐ွိပါသည္​။

  • တိုုင္ၾကားရန္
Men Shirt (Code - RL009)
15500.00KS
Men Shirt (Code - RL009)
15500.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း