သတင္း အတိုုအစ

အခ်က္အလက္မ်ား

ထင္ျမင္ခ်က္ (0)

17850.00KS

  • Seller:  Care For You Cosmetic Official Store ေလ့လာမယ္
  • အေျခအေန အသစ္...
  • တင္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ 1 year ago...
  • တည္ေနရာ ရန္ကုန္, ရန္ကုန္(အေနာက္ပိုင္း), လွိုင္...

အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္

. For Normal Skin...

- Help calming and stabilizing the skin.
- It help correct the skin uncomfortable conditions and restores the balance to the skin.
- Also provides hydrating, moisturizing and softening effects to the skin.
- It keeps your skin healthy and younger looking.

USAGE : Apply the product onto cleansed face, Morning & Night.

. Delivery ၀န္ေဆာင္မႈလည္းရွိပါတယ္ရွင့္

  • တိုုင္ၾကားရန္
Beauty Cottage Rehydrating & Calmine Gel (KCRG01) 10ml
17850.00KS
Beauty Cottage Rehydrating & Calmine Gel (KCRG01) 10ml
17850.00KS
တိုင္ၾကားျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း